Berichten

Wet herziening partneralimentatie

Op 19 juni 2015 hebben D66 en de VVD een wetsvoorstel ingediend teneinde de partneralimentatie regeling te moderniseren. Hoewel het nog allerminst zeker is dat dit wetsvoorstel wordt aangenomen, is op voorhand duidelijk dat het voorstel een rigoureuze verandering van de  regeling inzake partneralimentatie behelst.

Huidige regeling: Wet herziening partneralimentatie

In de huidige regeling dienen ex-echtgenoten, voor zover daartoe bij hen behoefte bestaat in het levensonderhoud van elkaar te voorzien. De behoefte wordt vastgesteld aan de hand van de welstand tijdens het huwelijk. Indien er sprake is van behoefte en de andere partij over voldoende draagkracht beschikt, dan zal de rechtbank op verzoek een bijdrage in het levensonderhoud vaststellen. Die bijdrage dient dan, huwelijken die korter dan vijf jaar hebben geduurd en waarin geen kinderen zijn geboren daargelaten, gedurende twaalf jaar maandelijks  te worden betaald.

Wetsvoorstel: Partner Alimentatie

De uitgangspunten in het wetsvoorstel wijken sterk af van de huidige bestaande regeling. Die uitgangspunten zijn;

  • Compensatie voor de gedurende het huwelijk ontstane verlies aan verdiencapaciteit
  • Beperking duur alimentatieverplichting
  • Mogelijkheid tot het maken van afspraken over de alimentatie in huwelijkse voorwaarden

Ad 1) De huidige rechtsgrond voor het opleggen van partneralimentatie vindt zijn oorsprong in de lotsverbondenheid die ontstaat door het huwelijk. In het initiatief wetsvoorstel wordt uitgegaan van een compensatie voor de gedurende het huwelijk ontstane verlies aan verdiencapaciteit. Met andere woorden, de compensatie voor één van de partners die tijdens het huwelijk geen arbeid heeft kunnen verrichten, of zich op de arbeidsmarkt niet heeft kunnen ontwikkelen.

Ad 2) de duur van de verplichting tot betaling van partneralimentatie wordt in tegenstelling tot de huidige regeling in  beginsel gesteld op vijf jaren. Van deze vijf jaren termijn kan worden afgeweken indien het huwelijk o.a. bijvoorbeeld langer dan vijftien jaren heeft geduurd en de partner gedurende dat huwelijk niet actief is geweest op de arbeidsmarkt, omdat hij of zij bijvoorbeeld de zorg- en opvoedingstaken op zich heeft genomen tijdens het huwelijk. Voor huwelijken die korter duren dan drie jaar heeft te gelden dat er geen verplichting ontstaat om partneralimentatie te betalen.

Ad 3) het nieuwe wetsvoorstel opent de mogelijkheid om in de huwelijkse voorwaarden vast te leggen of de ene echtgenoot jegens de ander gehouden is om partneralimentatie te betalen en  tot welk bedrag. Op basis van de huidige wetgeving is het niet mogelijk om dergelijke afspraken te maken.

auteur: mr. T de Deugd