Kinderalimentatie en kind gebonden budget ( HR 09 oktober 2015)

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een uitspraak ( ECLI:NL:HR:2015:3011) gedaan naar aanleiding van prejudiciële vragen van het gerechtshof te den Haag, omdat er onduidelijkheid bestond over de vraag of het kind gebonden budget in mindering moest worden gebracht op de behoefte van het kind.

Invoering wet hervorming kindregeling

Per 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen (WHK) ingevoerd. Door de invoering werd het kind gebonden budget voor de verzorgende ( alleenstaande) ouder substantieel verhoogd en werd ook de alleenstaande ouder kop ingevoerd. ( vastgelegd in de Wet op het kindgebonden budget. Het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop zijn afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen van de verzorgende (alleenstaande) ouder. Op de website van de belastingdienst kunt u uitrekenen of u in aanmerking komt voor kind gebonden budget. De bedragen kunnen fors oplopen tot wel euro 350,00 per maand per kind.

Richtlijn expertgroep alimentatienormen 2015

De richtlijn van de landelijke Expertgroep Alimentatienormen in 2015 behelste de aanbeveling om op de behoefte het kind gebonden budget in mindering te strekken en de alsdan resterende behoefte naar rato van het inkomen van de beide ouders te delen.
Gevolgen richtlijn expertgroep en invoering WHK
Een combinatie van het hoge kind gebonden budget (na de invoering van de wet hervorming kindregeling) en de richtlijn van de expert groep om het kind gebonden budget van de behoefte af te trekken hebben er voor gezorgd dat veel alimentatieplichtige ouders niets of slechts een kleine bijdrage hoefde te betalen, omdat de overheid door het vertrekken van kind gebonden budget daarin eigenlijk al voorzag.

De Hoge Raad  9 oktober 2015

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 echter geoordeeld dat het kind gebonden budget niet in mindering gebracht moet worden op de behoefte van het kind. Het kind gebonden budget moet in zijn geheel in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de draagkracht van de ouder die het kind geboden budget ontvangt.

“Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop verminderen de behoefte van het kind niet. Deze wordt immers gevormd door wat het kind nodig heeft. Het bestaan van deze regelingen laat voorts onverlet dat het aan de ouders is om in de behoefte van hun kind te voorzien. De overheidsondersteuning is dan ook daarop gericht: met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is beoogd de verzorgende ouder, respectievelijk de verzorgende alleenstaande ouder, inkomensondersteuning te bieden om in de behoefte van zijn kind of kinderen te voorzien. Deze tegemoetkomingen verhogen dan ook de draagkracht van die ouder.” (bron: HR 09 oktober 2015 ECLI:NL:HR:2015:3011)

De landelijke expertgroep alimentatienormen heeft de uitspraak in het Rapport Expertgroep Alimentatienormen 2016 als volgt opgenomen;
Het na de scheiding ontvangen kind gebonden budget wordt verwerkt bij de vaststelling van de draagkracht (zie de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015. (Bron;Rapport Expertgroep Alimentatienormen 2016 Pagina 7 van 51)

Omdat het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop niet meer van de behoefte afgetrokken worden, resteert een hogere behoefte van het kind, hetgeen tot gevolg heeft dat de alimentatieplichtige vaak een hogere bijdrage dient te leveren.

Auteur: mr. T de Deugd

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *